POS – Chọn món ăn và số lượng

Quy trình chọn món ăn để giúp người phục vụ truyền đạt các yêu cầu của khách hàng tới các bộ phân liên quan như bếp/bar

 1. Chọn món
 2. Thay đổi số lượng món ăn
 3. Ghi chú cho món ăn
 4. Lưu thông tin Order

CHỌN MÓN

CHỌN MÓN TỪ MENU

 • Tại menu Danh sách món ăn lựa chọn nhóm món ăn cần order -> click chọn món ăn cần order (Ví dụ 333 Lon)
 • Mỗi lần chọn (click chọn hoặc bấm cảm ứng) tương ứng với số lượng 1, muốn tăng thêm số lượng tiếp tục click chọn
 • Để trở về menu chính nhấn chọn lại Danh sách món ăn

CHỌN MÓN BẰNG MÃ CODE CỦA MÓN

 • Tại màn hình chọn món, nhập mã code của món ăn bằng bàn phím cảm ứng (Ví dụ 46:Heineken Chai; 47:Heineken Lon)
 • Nhấn vào nút món ăn  để xác nhận nhập món ăn có mã code là 46
 • Thao tác tương tự với mã các món ăn khác

TÌM MÓN ĂN BẰNG BỘ TÌM KIẾM

 • Tại màn hình chọn món chọn nút  và lựa chọn chức năng Tìm Món Ăn 
 • Nhập vào bộ tìm kiếm từ khóa có trong món ăn cần tìm (Ví dụ: Gà)
 • Chọn món ăn ở trong danh sách gợi ý hiện lên, nếu kết quả còn nhiều nhập thêm ký tự tìm kiếm, nếu nhập sai xóa đi và làm lại

THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG MÓN ĂN

NHẬP SỐ LƯỢNG KHI CHỌN MÓN

 • Tại màn hình chọn món, tìm đến món cần order, nhập số lượng cần order cho món ăn đó ở màn hình số sau đó chọn vào món ăn cần order.

TĂNG HOẶC GIẢM SỐ LƯỢNG MÓN ĂN ĐÃ CHỌN

 • Tại danh sách món đã chọn (Lưu ý chưa xác nhận gửi bếp/ bar) chọn món ăn cần thay đổi số lượng, nhập lại số lượng muốn thay đổi tăng lên hoặc giảm xuống bằng bàn phím số cảm ứng, sau đó chọn vào nút 

XÓA MÓN ĂN

Khi thao tác với order nhân viên có thể chọn sai món trong quá trình chọn món, nhân viên có thể xóa món ăn đó khi chưa lưu hoặc xác nhận

 • Ở màn hình chọn món, nhấn chọn món ăn cần xóa sau đó click chọn nút xóa ở bàn phím cảm ứng (Sẽ xóa hết số lượng của món ăn đó)

GHI CHÚ CHO MÓN ĂN

Trong ngành dịch vụ nhà hàng, từng khách hàng sẽ có sở thích phục vụ món ăn khác nhau, phần mềm POS R-Keeper sẽ hỗ trợ chức năng cho nhân viên phục vụ nhập tùy chọn thông tin cho món ăn đó được gửi tới bộ phân chế biến một cách chính xác nhất mong muốn của khách hàng

 • Tại màn hình danh sách món ăn đã chọn, chọn món ăn cần nhập thêm thông tin ghi chú, sau đó chọn nút chức năng  , màn hình thông tin ghi chú sẽ hiện thông tin ghi chú mặc định của món ăn, nhấn chọn các thông tin mặc định hoặc nhập tay thông tin cần ghi chú.

XÓA, THAY ĐỔI GHI CHÚ MÓN ĂN

Khi người phục vụ chọn sai hoặc khách thay đổi thông tin ghi chú món ăn có thể thao tác xóa ghi chú, thêm ghi chú cho món ăn (Chưa xác nhận hay lưu order)

 • Chọn món ăn cần xóa thông tin ghi chú hoặc thay đổi ghi chú, phím hàng chức năng sẽ hiện lên nút chức năng Nội dung, ở màn hình này tất cả các ghi chú thông tin món ăn sẽ hiện lên, click chọn vào ghi chú cần xóa thông tin ghi chú đó sẽ được xóa đi

LƯU THÔNG TIN ORDER

 • Khi quá trình order chọn món kết thúc, người phục vụ đã kiểm tra chính xác các món ăn, số lượng, ghi chú bổ sung thông tin món ăn … chính xác, tiếp theo đó sử dụng nút chức năng  để order được lưu và gửi lệnh in xuống Bar/ Bếp, hay hiển thị lên màn hình KDS …
 • Trường hợp thông tin order được hủy, hoặc muốn hủy toàn bộ order vừa nhập, sở dụng nút chức năng  để hủy lưu order, lưu ý thông tin order sẽ được hủy và không lưu lại cũng như không khôi phục lại được.
 • Khi nhấn lưu order thì lệnh in sẽ được gửi đi tới các bộ phận liên quan và mặc định các món ăn này sẽ bị khóa lại các nghiệp vụ như xóa, thay đổi số lượng, thêm nhập chỉnh sửa ghi chú món ăn, … Trường hợp cần thao tác trên cần quyền xác nhận của người có ủy quyền ví dụ như : Thu ngân, Quản lý …

Last updated on July 25, 2019