POS – Chọn bàn và Order

CHỌN BÀN TRÊN SƠ ĐỒ BÀN VÀ NHẬP THÔNG TIN ORDER

Khi khách vào nhà hàng và ngồi xuống một bàn ở một khu vực nào đó, nhân viên sẽ lấy order của khách sau đó nhập thông tin đó lên máy POS để hệ thống POS chuyển thông tin đó tới các bộ phận liên quan chuẩn bị cho yêu cầu của khách hàng được chuẩn xác và nhanh gọn nhất.

  1. Chọn khu vực khách ngồi và số bàn
  2. Nhập thông tin Order
  3. Lưu thông tin order

CHỌN KHU VỰC KHÁCH NGỒI VÀ SỐ BÀN

  • Tai khu vực của nhà hàng và chọn đúng bàn khách đang ngồi để tiến hành mở Order

NHẬP THÔNG TIN ORDER

  • Nhập số khách, hạng mục order hay các thông tin liên quan mở rộng tới thông tin bàn của khách

LƯU THÔNG TIN ORDER

  • Nhấn  để lưu lại thông tin order và mở bàn đã chọn
  • Nhấn  để hủy bàn trường hợp chọn sai bàn, khu vực hay nhập sai thông tin và muốn hủy bàn

Last updated on July 25, 2019