POS – Tăng giá/ Giảm giá/ Xóa các giảm giá

Trong nghiệp vụ nhà hàng, các chương trình marketing sẽ không thể thiếu các ưu đãi giảm giá hoặc tăng giá ngày lễ, khu vực VIP

 1. Tăng giá/ giảm giá tự động
 2. Giảm giá thủ công
 3. Giảm giá mở % hoặc tổng
 4. Xóa các giảm giá

TĂNG GIÁ/ GIẢM GIÁ TỰ ĐỘNG

Việc thay đổi giá tự động là tùy theo chính sách marketing của nhà hàng đó ấn định và được quản trị hệ thống setup sẵn, việc tăng giá tự động sẽ được áp sẵn vào order đó khi mở một bàn đủ điều kiện mà chương trình đó đang chạy, việc của người Thu ngân hay Phục vụ là order cho bàn đó bình thường và thanh toán, chương trình tăng giá/ giảm giá đã được tự động thêm vào hóa đơn tính tiền

Ví dụ trường hợp ở nhà hàng Dcorp, khi khách ngồi tại bàn ở khu vực thường thì sẽ không phụ thu tăng giá 10%, nhưng khi khách ngồi ở phòng VIP thì sẽ phụ thu tăng giá 10%, phần mềm POS sẽ hỗ trợ hoạt động như sau

Chương trình tăng giá tự động cho POS - Rkeeper

GIẢM GIÁ THỦ CÔNG

Thông thường tại các nhà hàng hay giảm giá món cho khách bằng cách giảm giá cho từng món ăn hoặc toàn order

GIẢM GIÁ MÓN

 • Click chọn vào món cần giảm giá
 • Ở phần phím chức năng order chọn nút Giảm giá 
 • Màn hình giảm giá sẽ hiện lên chọn Giảm giá món
 • Lựa chọn phần trăm giảm giá phù hợp sau đó kiểm tra lại và nhấn Xác nhận

Giảm giá món ăn trên POS, tính năng giảm giá món ăn

GIẢM GIÁ ORDER

 • Ở màn hình chọn món click chọn vào khu vực tróng phía dưới món ăn (mục đích để thao tác với toàn bộ order)
 • Ở phần phím chức năng order chọn nút Giảm giá 
 • Lựa chọn phần trăm giảm giá phù hợp sau đó kiểm tra lại và nhấn Xác nhận

Giảm giá cho toàn bộ order, chương trình giảm giá marketing của pos r-keeper

GIẢM GIÁ MỞ % HOẶC TỔNG

 • Tương tự với giảm giá món hoặc order, tùy theo giảm giá mở đó cho món ăn hay cho toàn bộ order để tao tác bước 1 theo điều kiện
 • Nhập % hoặc số tổng tiền giảm giá cho món ăn hoặc toàn bộ order bằng phím hàm cảm ứng bên phải
 • Click vào Giảm giá mở % hoặc Giảm giá mở tổng tương ứng
 • Kiểm tra và lưu lại nghiệp vụ vừa thực hiện

giảm giá tùy chỉnh, giảm cho toàn order số tiền bao nhiêu đó.XÓA CÁC GIẢM GIÁ

XÓA GIẢM GIÁ MÓN

 • Ở màn hình danh sách món đã order lựa chọn vào món có giảm giá cần thay đổi hoặc xóa
 • Sử dụng phím chức năng Nội dung 
 • Ở màn hình sẽ liệt kê giảm giá đang có của món ăn, click chọn vào số giảm gia đang hiện trên màn hình dể xóa giảm giá đó
 • Kiểm tra lại sau đó lưu lại nghiệp vụ vừa thực hiện

xóa giảm giá 1 món ăn

XÓA GIẢM GIÁ ORDER

xóa giảm giá nhanh toàn bộ order

 1. Nghiệp vụ xóa giảm giá order tương tự với xóa 1 món ăn
 2. Ở màn hình danh sách món ăn lựa chọn vào giảm giá toàn order cần xóa
 3. Click chọn nút Xóa  ở phím hàm cảm ứng bên phải 
 4. Kiểm tra lại kết quả và lưu lại

Last updated on July 25, 2019