QUẢN LÝ CHUỖI KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU?

Chuỗi kinh doanh của bạn đang xem việc kinh doanh nhượng quyền (Franchise) như một chiến lược phát triển bền vững.
Điều mà mọi mô hình Franchise đều đề cao đó là một hệ thống quản lý chuẩn mực.